Курс ориентирован на формирование и развитие лингвистической, коммуникативной и иноязычной учебной компетенций студентов.

Дисциплина рассчитана на студентов первого курса специальности «Библиотечное дело», изучающих английский язык.


«Библиографиятану» курсы- кітапханалық- ақпараттық қызметпен айналысатын мамандарды дайындаудағы ең негізгі оқу пәндерінің бірі. Бұл курсты оқып- үйрену арқылы болашақ мамандар қоғамдық құбылыс ретіндегі библиографияның ұғымын, мәнін түсінеді,оның өмір сүруінің негізгі заңдылықтарын, ұқсас ғылымдар  жүйесіндегі алатын орны және күрделі құрылымын жақсы меңгереді.

«Библиографиятанудың» жалпы курсы басқада библиографиятанулық пәндерді меңгерудегі базалық пән болып саналады.